تبدیل سازمان به وزارتخانه

2019-09-18 16:49:10.974 +0430 +0430

پس از گذشت یک دهه تلاش نهایتا" سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری به وزا رتخانه تبدیل شد

برچسب ها:

دیدگاه شما

0 نظر